top of page
1.-jwebpg.jpg
pastoral.png
doviles-46mazesnisweebb.jpg
2web2.jpg
4web.jpg
name.jpg
zvingt.png
name 2 blue .png
3web.jpg
5web.jpg
cup.png
DSC_0121web.jpg

Passsttoorrrrrralllllllllllėėėė.Aitttvarųųųų llaidyymas / Passtoorrrrrralllllllllll. Kiiiiite runnnnnning, 22x322 cm, oil on canvas, 2020

Iškėlus du piirrššttuus į dangų laikiau / Holding two fiinnggeerrs up to the sky, 30x50 cm, oil on canvas, 2020

abbundancce.beggalybė/ abbundance.innfinity,  55x82 cm, oil on canvas, 2020

žžžviiiiinngt / zhviiiiinnght, 30x50 cm, oil on canvas, 2020

:DDDD, 29.7x42 cm, oil on canvas panel, 2020

puuuoodukkkkas/cuuuupppp, 50x40 cm, oil on canvas, 2020

Glitch, 30x40, oil on canvas, 2020

[LT]

Pastoralės motyvas tapybos darbuose siekia viduramžius ir yra nuolat pertapomas. Don Kichotas prieš mirtį, išsisklaidžius riteriškoms iliuzijoms, sapnuoja bukolines svajas, apie  savo kaip piemenio gyvenimą. Pastoralė yra viena iš trijų J. Huizingos  studijoje „Viduramžių ruduo“ aprašytų idealo tipų. Kai pamačiau H. Matisse’o „Pastoralę“, kilo idėja sukurti ir savo versiją. Trys dalykai sinchronizavosi.

 

Krabas kaip ir raidės sakiniuose eina šonu: 

 

Formatas (222x322) pasirinktas specialiai, jog neapvalūs pasikartojantys jo skaičiai būtų tiesiogiai sujungti su drobėje esančiu vaizdu ir pavadinimu. Pavadinimas parašytas tarsi per ilgai laikant nuspaustą klaviatūros mygtuką ir yra panašus į formato skaičių. Šios tekstinės deformacijos, ištampymai, pasikartojimai yra perkelti į vaizdą.  Per tokius trikdžius sukimba šie trys dėmenys (skaičiai, vaizdas tekstas), atsiranda keista, tarsi tiesiogiai užčiuopiama jungtis. Vaizde tai sukelia ir futuristišką judesį, kuris yra matomas ne iš vieno „laiko taško“. Kiti tapybos darbai šioje serijoje išplečia šią temą, fiksuoja sukibimų ieškojimus.

 

Vėžiagyvių ir povandeninio pasaulio motyvai yra populiarūs šiuolaikiniame mene. Dėl to aš juos irgi panaudojau. Iš to atsiranda ekologijos ir antropoceno tema, kadangi aitvarus-vėžiagyvius valdo žmonės-skruzdės. Šis darbas nori būti aktualus.

[EN]

The pastoral motif in the paintings dates back to the Middle Ages and is being constantly transformed. After seeing Matisse’s ‘Pastoral’, I had the idea create my own version. Before his death, after his chivalrous illusions have been dispelled, Don Quixote dreams bucolic dreams. The pastoral is also one of the three types of the ideal described in Huizinga’s study ‘The Autumn in the Middle Ages’. Three things synchronised.

 

The crab, as the letters in sentences, goes sideways:

The format/size (222x322) was chosen specifically so that its non-round, repeating digits would connect directly to the image on canvas and the title. The title is written as if a keyboard key was pressed down for too long and is similar to the number of the format/size.

These textual deformations, stretches, repetitions are transferred into the image with the same principle. During these disturbances, the three mentioned elements are intertwined, there appears a strange, as if directly felt text-video connection. The work seeks to open this relationship. In the image this causes a futuristic movement that is visible from more than a single ‘point in time’. Accompanying works extended this topic and reveal other aspects.

Various crustaceans and the underwater world are a popular theme in contemporary art. So, I used them intentionally. This produces an ecological and anthropocene motif, as kites-crustaceans are run by humans-ants. This work wants to be relevant.

veziai 1.jpeg
veziai 2.jpeg
veziai 2.jpeg
bottom of page